8.2 שליטה באורך הגל הנפלט מהלייזר

כפי שראינו בפרק 2, תווך הלזירה קובע את אורך הגל (או תחום אורכי הגל) הנפלטים מהלייזר.

באיור 8.9 מופיעים אורכי הגל הנפלטים מהלייזרים הנפוצים, וניתן לראות שהם פזורים על פני כל הספקטרום.

אורכי הגל של הלייזרים הנפוצים

איור 8.9: אורכי הגל של הלייזרים הנפוצים

ראינו בפרק 5 שתחת עקומת ההגברה של הלייזר נמצאים מספר אופני תנודה אורכייםבמרחקים שווים אחד מהשני.

בנוסף לכך יש חומרים בהם תהליך הלזירה יכול להתרחש במספר אורכי גל.

קיימים יישומים כמו ספקטרוסקופיה או הולוגרפיה בהם נדרש אורך גל יחיד, ואפילו אופן תנודה אורכי יחיד (כאשר רוצים אורך קוהרנטיות ארוךראה פרק 10).

השיטה בה מושג אורך גל יחיד ביציאה מהלייזר מבוססת על דיכוי אורכי הגל האחרים עבורם יש הגבר מספיק כדי ליצור תהליך לזירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"