8.1 שליטה בתכונות המרחביות של אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר

כדי לתאר מה קורה לאלומת הלייזר תוך כדי התקדמותה במרחב, מגדירים כמישור ייחוס את המיפתח של מכשיר הלייזר, דרכו נפלטת קרינת הלייזר החוצה (זהו מישור המאונך לכיוון התקדמות אלומת הקרינה). ביחס למישור זה בודקים את התפלגות הקרינה במרחב, ממיפתח הלייזר והלאה.

התכונות המרחביות של קרינת הלייזר נקבעות ע"י מבנה המהוד ובעיקר צורת הגלים העומדים הנוצרים בו (כפי שתואר בפרק 4).

ניתן לשלוט במאפיינים מסוימים של קרינת הלייזר ע"י הוספת אלמנטים אופטיים לתוך המהוד.

גם מחוץ למהוד ניתן להוסיף אלמנטים אופטיים אולם הם אינם יכולים לשנות את אופני התנודה הבסיסיים של הקרינה, ולכן גם לא משנים את מגבלות התבדרות האלומה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"