8.2.3 בחירת אופן תנודה אורכי מסוים באמצעות אתלון

ראינו כי בתווך הפעיל נוצרת הגברה עבור מספר אופני תנודה אורכיים אפשריים (ראה איור 5.4).

אופני התנודה האורכיים בהם יכולה להתרחש לזירה, מופיעים תחת עקומת ההגברה (ראה פרק 5).

אופן המהוד הנמצא קרוב למרכז עקומת ההגברה יוגבר יותר מהאחרים.

כאשר רוצים לבחור אופן תנודה אורכי יחיד מתוך אופני התנודה האפשריים, משתמשים באלמנט הגורם איבודים גבוהים עבור כל שאר אופני התנודה האורכיים במהוד, כך שנותר רק אופן תנודה יחיד.

ראינו כי הפרש התדר בין שני אופני תנודה אורכיים סמוכים נקבע על פי אורך המהוד (זהו התנאי ליצירת גלים עומדים במהוד, ראה פרק 4).

\Delta \nu _{MS}=\frac{c}{2nL}

כאשר המהוד ארוך, המרחק בין שני אופני תנודה אורכיים סמוכים קטן, ויותר אופני תנודה ימצאו מתחת לעקומת ההגברה של המהוד.

הקטנת אורך המהוד, תגדיל את המרחק בין שני אופני תנודה סמוכים, ומספר האופנים הנמצאים מתחת לעקומת ההגברה יקטן.

באמצעות שינוי אורך המהוד, מתאפשרת שליטה במספר אופני התנודה האורכיים הנפלטים מהלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"