רוחב קו של אופן תנודה לעומת רוחב קו של הלייזר

כאשר דנים ברוחב קו, יש להבחין בין רוחב קו של אופן תנודה (מוד) מסוים, לבין רוחב הקו של הלייזר, אשר יכול לכלול בתוכו מספר רב של אופני תנודה אורכיים.

באיור 5.4 משורטטת עקומת ההגברה של הלייזר, ועל אותו איור מופיעים גם אופני התנודה האורכיים של המהוד, המתוארים באמצעות ההספק היחסי של כל אחד מהם.

עקומת הגברה של לייזר

איור 5.4: עקומת הגברה של לייזר

אופני התנודה האורכיים מתארים את ספקטרום התדרים הנפלטים מהלייזר, כאשר לכל אופן תנודה מופיע רוחב הקו המתאים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"