6. סוגי הלייזרים השונים ומאפייניהם

בפרקים 1-5 למדנו על הרקע התיאורטי המסביר את תהליך הלזירה, וראינו את חלקיו העיקריים של הלייזר, בפרק זה, נדון בסוגי הלייזר השונים.

פרק זה משמש כמאגר מידע, המכיל פרטים על הלייזרים השונים.

אין כוונה ללמד חומר זה ברצף, אלא להיעזר בנתונים המופיעים בו, לפי הצורך.

ניתן לסווג את הלייזרים לקבוצות על פי מספר חלוקות:

  1. לפי מצב הצבירה של התווך הפעיל: מוצק, נוזל, גאז או פלסמה.
  2. לפי תחום הספקטרום בו נמצאים אורכי הגל של הלייזר: תחום נראה, אינפרא – אדום וכו'.
  3. לפי שיטת עירור הלייזר: עירור אופטי, עירור חשמלי וכו'.
  4. לפי מאפייני הקרינה הנפלטת מהלייזר: פולסים או קרינה רציפה.
  5. לפי מספר רמות האנרגיה של תווך הלזירה: שלוש רמות וארבע רמות.
  6. לפי היישום אליו מיועד הלייזר.

בהמשך הפרק מופיע פירוט נפרד לגבי הלייזרים הנפוצים, בהתאם לחלוקה על פי מצב הצבירה:

6.1 לייזרים גאזיים.
6.2 לייזרים מצב מוצק.
6.3 לייזר דיודה מחומר מוצק מוליך למחצה (לייזר הזרקה).
6.4 לייזר צבע נוזלי (Dye Laser).
6.5 לייזרים מיוחדים:

6.5.1 לייזר אלקטרונים חופשיים (FEL = Free Electron Laser).

6.5.2 לייזר קרני X .

כל אחד מהלייזרים, מסווג לקבוצות, על פי שיטות הסיווג השונות שצוינו לעיל.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"