7. מאפייני הקרינה הנפלטת מהלייזר

בהקדמה שהופיעה בפרק 1 תוארו בקצרה תכונות קרינת הלייזר.

בפרק זה יידונו בהרחבה כל אחת מהתכונות הללו והדרכים למדידתן.

השיטות לשליטה בכל אחת מתכונות אלו, והאופן בו ניתן לנצל כל תכונה ליישומי הלייזר השונים, יפורטו בפרק 8.

שלבי ההסבר:

7.0 הקדמה – רדיומטריה ויחידות מדידה של קרינה אלקטרומגנטית.

7.1 התפלגות מרחבית של האנרגיה הנפלטת מהלייזר, בנקודת היציאה מהלייזר.

7.2 התבדרות הקרינה הנפלטת מהלייזר, ואפשרויות המיקוד שלה.

7.3 מאפייני פולסים של קרינה הנפלטת מלייזר.

7.4 מנגנונים מיוחדים ליצירת פולסים:

7.5 קיטוב קרינה אלקטרומגנטית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"