אתלון בעל רוחב משתנה באיטיות בצורת תריז

קיים גם אתלון בעל רוחב משתנה באיטיות בצורת תריז (Tuning Wedge).

מבנה זה מאפשר לשנות את רוחבו של חלק האתלון המופיע כמהוד פנימי בלייזר.

אלמנט זה מאפשר לבחור בצורה שיטתית את אופן התנודה האורכי היחיד שייפלט מהלייזר, על ידי הזזתו בכיוון המאונך לציר הלייזר (ראה איור 8.15).

תריז המהווה אתלון בעל רוחב משתנה

איור 8.15: תריז המהווה אתלון בעל רוחב משתנה

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"