רשימת מקורות לפרק תזונה ומניעת מחלות

Rolfes SR, DeBruyne LK. Life Span Nutrition. West Publishing Company. 1990.

Ricket. Adolescent Nutrition. Chapman & Hall. 1996.

דר' אילנה זילבר-רוזנברג. תזונה – פרי מחשבה. ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה. תל אביב. 1996.