ניסוי מספר 79 – הצלחות

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי עוסק בתופעות הקשורות במפגש בין נוזלים.

הנושאים שבהם ניתן לטפל באמצעותו קשורים בקישור, מבנה וכוחות בין מולקולריים כגון: אזורים הידרופיליים והידרופוביים והמסה של חומרים מולקולריים.

הניסוי מוצג כניסוי חקר פתוח ומאפשר הרחבה של כל מיומנויות החקר, אך מומלץ להתמקד במיומנויות איסוף התצפיות וארגונן, מכיוון שהניסוי הוא עתיר תצפיות- שמונה מערכות ובכל מערכת מספר תצפיות.

מסמכי Word להורדה