מיני מחקרים פרק V

נערה מבצעת ניסוי

לאחר שהפנימו התלמידים את מיומנויות החקר, ניתן להציע להם להתנסות בביצוע מיני-מחקר.
הנושאים של המיני-מחקרים ייבחרו על ידי התלמידים בצורה חופשית אגב התייעצות עם המורים, אך מובן שניתן גם להציע להם אוסף מצומצם של נושאים שרק מתוכו תתבצע הבחירה.

שתי הדרכים הנ"ל נוסו על ידי מורים, והדרך הראויה לבחירת הנושאים בכיתה מסוימת תיעשה על פי התאמתה למורים ו/או לתלמידים.

בנוסף למיומנויות החקר שבהן התנסו בפעילויות היזומות על ידי המורים (ראו פרקים III ו-IV), על התלמידים להתנסות במיומנויות נוספות שבהן מטפל פרק זה.

אלה הן המיומנויות:

 • חיבור הקדמה למחקר ובה התייחסות קצרה לבסיס המדעי, להקשרים הרלוונטיים של הנושא בתחום ההיסטורי, החברתי והפסיכולוגי, לדרכי הבחירה של מקורות המידע וכו'.
 • כתיבה של הצעת המחקר ובה הרציונאל, המניע לביצוע המחקר, המטרות, המגבלות הצפויות, יתרונות וחסרונות חזויים וכו'. בכתיבה של הצעת המחקר חשוב לכלול את הנקודות האלה:
  תיאור כללי של הנושא.
  ביסוס מדעי ורלוונטי אחר כגון ביסוס היסטורי, חברתי וכו'.
  פירוט של מטרות המחקר מהיבטים שונים כגון תרומה להבנת התופעה הנחקרת, תרומה לסביבה, לקהילה, לחברה, הרחבת הידע המדעי, קידום מטרות אישיות/קבוצתיות וכו'.
  ניסוח שאלת/ות חקר בצורה שמרמזת על דרכים אפשריות להשגת התשובה. העלאה וניסוח של ההשערות לבדיקה – כמו במקרה של ניסוי חקר, גם כאן יש לנסח השערה מנומקת המתייחסת לתוצאות הצפויות של הבדיקות שיתבצעו. תכנית המחקר – כוללת את כל מערך הבדיקה לאישוש/הפרכה של ההשערות (המתודולוגיה):

  1. תיאור הדרך שבה יתבצע הניסוי על כל פרטיו, אופן בחירת המשתנים ודרך העבודה אתם, מקום הבדיקה ומשך הזמן הנדרש, בעיות צפויות ומגבלות במסגרת המשאבים והזמן.
  2. תיאור כלי המחקר שעונה על השאלות הנ"ל – כיצד לאסוף ולהסביר את התצפיות, באילו כלים לאסוף את הנתונים, כיצד לפרש את התצפיות והנתונים וכיצד להציגם (בגרפים, בטבלאות וכו'), באילו מדגמים ובאיזה היקף של מדגמים להשתמש.
 • כתיבת פרק סיכום שכולל הסבר לתוצאות הניסוי על-פי ידע קודם, ניתוח התוצאות ודיון בהן, הסקת מסקנות, חזרה לשאלת/ות המחקר ושילוב בין המסקנות והידע שנרכש במהלך הניסוי לבין הידע הקודם, העלאת שאלות מחקר נוספות, תרומה למדע/לחברה וכו', חזרה לבעיה/השערה ושילוב הידע הקודם עם זה שנרכש בניסוי.

מגוון הצעות לנושאי "מיני-מחקרים" מצורפות בקובץ – V-suggestions
הפעילויות בנושאי צרכנות שהוצגו בפרק IV, עשויות להתפתח אף הן למיני- מחקרים.
מצ"ב דוגמא להצגת הנושא ע"י המורה V-teacher לצד דוגמאות של תוצרי תלמידים:
בנושא יין – VP-wine
בנושא גומי לעיסה – VP-chew-gum
בנושא דבש – VP-honey
בנושא מטהרי מים – VP-water-pur
בנושא איכות מי שתיה – VP-drink-water