הקדמה למאגר ניסויים פרק III

נערות מבצעות ניסוי

בפרק השלישי יש התייחסות למבחר הניסויים מאתר התכנית "כימיה בגישה חוקרת" ומכיל הנחיות למורים שמטרתן לסייע בהדרכת הביצוע של ניסויי חקר, בתוספת רקע מדעי ומובאות בו הערות בעקבות ביצוע, דוגמאות תוצרים וכו'.

בחלק של האתר שמלווה את הפרק נמצאות הנחיות לביצוע של כ- 100 ניסויי חקר, רשימת ניסויים, סיווג הניסויים על פי נושאי הלימוד ולרבים מן הניסויים "כרטיסי ניסוי" ובהם פרטים כלליים ,חומר שנועד למורים וללבורנטים.

לצורך תכנון הניסויים, על התלמידים להכיר את מגוון כלי המעבדה הקיימים בכלל ובמעבדת בית הספר בפרט. מצורפת מצגת שהתקבלה מרותי שטנגר – labware.
להזמנת חומרים וציוד מובאות גרסאות אחדות ל"דף הזמנת ציוד וחומרים":
גרסה א'
גרסה ב'
גרסה ג'

הניסויים נבדקו ועודכנו על ידי צוות הפיתוח ובוצעו על ידי מורים נסיינים בכיתותיהם.

הניסויים מוצגים ברמות חקר שונות ובדרך שמאפשרת תרגול מספר רב ככל האפשר של מיומנויות. חלוקת הזמן המוצעת, מתאימה לניסויים כפי שהם מופיעים במדריך. עם זאת ניתן לשנות את הניסויים ולהתאימם לקבוצת תלמידים שונות ולמטרות השונות של הוראת החקר.

רבים מן הניסויים מובאים כניסויי חקר פתוח, אך ניתן כמובן להפוך אותם למודרכים ולמובנים יותר ולחילופין לניסויי גילוי – הכול על פי המטרות שמוצבות על ידי המורה.

לצורך קביעתן של מטרות על כמו גם את כל הבטי הניסוי בטרם ביצועו, מומלץ לבצע רפלקציה מוקדמת – ראו מצגת reflection ולהכין כעין "ילקוט ניסוי" על פי הנקודות הכלליות המוצגות בקובץ yalkut.

אל הניסויים המופיעים באתר ניתן להגיע בשתי דרכים:

א. רשימת הניסויים כוללת את מספרי הניסויים, את שמותיהם ואת המידע אודות נושאי הלימוד שאליהם ניתן להתאים את הניסויים.
ב. סיווג הניסויים כולל את רשימת הניסויים על פי נושאי הלימוד הראשיים שלהם ניתן להתאימם.

יש לשים לב כי הכניסה לכל אחד מן ה"מסלולים" עוברת דרך הוראות הבטיחות – כדי להבהיר את החשיבות המיוחסת לבטיחות ולזהירות!

בלחיצה על שם הניסוי נפתח "כרטיס ניסוי" ובו מידע כללי על הניסוי, מידע למורים, ללבורנטים ולתלמידים. בניסויים מסוימים קיים גם חומר עזר מסוגים שונים.

קיימת התאמה מלאה בין שם הניסוי ומספרו באתר לבין אלה שבמדריך, וזאת כדי להקל על ההתמצאות באתר.

הערה: הניסויים מוספרו בהתאם לסדר הכרונולוגי שלפיו פותחו.

בקובץ כל החומרים נמצאת רשימה ובה החומרים הנחוצים לכל הניסויים שבמדריך.
בקובץ חומרים לפי ניסויים נמצאת רשימה ובה החומרים הנחוצים לביצוע של כל אחד מן הניסויים

בהערות, בהצעות ובהמלצות לניסוי שמיועדות למורים יש התייחסות לנושאים אלה:

  • הערות בטיחות ספציפיות
  • מטרות הניסוי בהוראת הכימיה ובהוראת החקר
  • מיקום מומלץ ברצף ההוראה והקשר לסילבוס
  • חלוקת זמן
  • הנחיות נוספות לתלמידים
  • בסיס מדעי לניסוי
  • "טיפים" מניסיונם של מורים שביצעו את הניסוי בכיתה ושיתפו את צוות התכנית במשוב
  • תצפיות
  • שאלות וכווני חקר, דוגמאות למוצרי תלמידים
  • מידע נוסף רקע היסטורי, חברתי, וכו' וגם פרטי רפלקציה של מורים על הניסוי, על הביצוע ועל תגובות תלמידים למהלך החקר.

מכיוון שניתן לבצע את הניסויים במגוון דרכים ורמות, חשוב להדגיש שהחומרים המוצגים בפרק זה ניתנים לשינוי ולעיבוד. לפיכך כל תוספת, רעיון, הצעה והמלצה יתקבלו בברכה.

האתר בנוי כך שמאפשר עדכון שוטף והוספת רעיונות והצעות של צוות הפיתוח וגם של מורים המפעילים את התכנית.

כמו כן יש באתר מצגות וחומרי עזר מגוונים בנושאים שונים, לרשות ולנוחות המפעילים את התכנית.