הקדמה למדריך

פתח דבר

נערות מבצעות ניסוי

אתר זה מהוה חלק אינטגרלי של חומר ההדרכה למורים המפעילים את התכנית.
בהיות התכנית דינמית ומשתנה ללא הרף -בנוגע לחומרים הקיימים על ידי תוספות, פיתוחים ושיפורים ובעיקר על ידי הוספת חומרים חדשים!
לפי כך היה צורך במרכיב שיאפשר את החיות שהיא ליבה של התכנית!
כל המרכיבים שנמצאים במדריך המודפס ונועדו לסייע למורים בעבודתם השוטפת as is או על ידי התאמתם למטרות המורים השונים – נמצאים באתר עם אפשרות להורדה ופתוח לשינויים.
כמו כן חומרים שמטבע הדברים מקבלים את מלוא הערך רק כאשר הם נוחים לגישה כגון מצגות, קישורים וכו' מוצאים את מקומם באתר, בהקשר לפרק המקביל במדריך, כדי להקל על ההתמצאות!
בהתאם לכך ניתן לציין כי האתר כולל:

בהקשר לנושאי פרק I:

מאמרים וקישורים לאתרים המטפלים בנושאי זהירות ובטיחות ובדרכים להקנייתם, לאתרים שמספקים מידע על חומרים מסוכנים בהיבטים שונים וגם המלצות והצעות של מורים מנוסים.

בהקשר לנושאי פרק II:

 1. הנחיות להכנה והתאמה של חומרי למידה למטרות וקהל יעד ספציפיים
 2. הדרכת עבודה בקבוצות ופיתוח של עבודת צוות ,של שיתוף פעולה ושל אחריות הדדית
 3. פתרון בעיות וחשיבה ביקורתית
 4. מספר טכניקות לשאלת שאלות ע"י המורה ועידוד התלמידים לשאול

בהקשר לנושאי פרק III:

 1. רשימה של כ-100 ניסויים שפותחו ונוסו על ידי צוות הפתוח בחלקם על בסיס רעיונות שהוצעו במסגרת ההשתלמויות שהתקיימו ו/או במסגרת סדנאות התמיכה במורי הניסוי כאשר בכל ניסוי מצוינים כל נושאי הסילבוס הרלבנטיים לניסוי או לכווני החקר האפשריים
 2. סווג הניסויים הנ"ל על פי נושאי סילבוס
 3. כ-45 ניסויים מופיעים בפורמאט של כרטיסי ניסוי – שכוללים:
 • במשבצת המיועדת לתלמידים הפניה לניסוי שברשימת הניסויים
 • במשבצת שנועדה למורים ניתן למצוא הצעות לרמת החקר המומלצת, למיקום ברצף ההוראה, לחלוקת זמן, הצעות מניסיונם של מורים, דוגמאות של תוצרי תלמידים, הערות ספציפיות של בטיחות, זהירות וגם המלצות לאופן הביצוע.
 • במשבצת המיועדת ללבורנטים כלולות הערות הכנה וביצוע, זהירות ובטיחות, כווני חקר אפשריים (לצורך היערכות מוקדמת).

בהקשר לנושאי פרק IV:

 1. פעילויות שונות שמהוות הזדמנויות נאותות כפתיחה לחקר
 2. מספר דרכים לעבודה על מאמרים להכרת הדרכים לתקשורת במדע ולצריכה נבונה של חומר מדעי באמצעי התקשורת

בהקשר לנושאי פרק V:

הצעות והערות הנוגעות לדרכי ההערכה והבקרה הייחודיים לתכנית כולל טפסים והנחיות של משרד החינוך

בהקשר לנושאי פרק VI:

הדרכה לביצוע מינימחקרים, הצעות לנושאים שנוסו בצרוף כווני מחקר אפשריים.

היבט חשוב ביותר בתכנית היא עבודת הצוות לא רק של התלמידים אלא גם של צוותי המורים – גם בתוך בתי הספר וגם במסגרת המשפחה המורחבת יותר של מפעילי החקר.

בנספחים:

 1. מדגם של חומר רקע תיאורטי לגישה החוקרת באופן כללי ולנושאים ספציפיים
 2. רשימת מקורות

חשוב לציין שמועילים ככל שיהיו המדריך למורה והאתר המלווה עדיין לא מצאנו (אם כי יש לנו רעיונות אחדים) תחליף להשתתפות בהשתלמות שלפני הפעלת התכנית שבה המורים מתנסים בשלבי החקר השונים.