הקדמה

ילדים מבצעים ניסוי

אסטרטגיות הוראה (פרק II)

בנוסף למיומנויות הנחוצות באופן כללי בהוראה בכל שיטה שהיא, ישנם תחומים ייחודיים שבהם מתבקשים לעסוק מורים שמפעילים את התכנית "כימיה בגישה חוקרת".

תחומים אלה מוכתבים על ידי מהותה של הגישה לתלמיד ולהערכת עבודתו (פרק VI) לחומרים ולמורה עצמו.

אחד המאפיינים הייחודיים בכל הנוגע למורים היא האוטונומיה הרבה המוענקת בתחומים רבים כולל באסטרטגיות ההוראה ובחומריי הלימוד כמפורט בפרק.

סיכום על מהותם של ניסויי חקר ומגוון האפשרויות הטמונות בהם, על פי לונטה ונוביק מובא בקובץ on inquiry.
הצגת התכנית בקוים כלליים מובאת במצגת on program.

בהקשר לבחירת ניסויים וסווגם מובאות המצגות בחירת ניסוי שלבים בביצוע ניסוי חקר ו-מניסוי מאשר לניסוי חקר.

על הערכה מילולית כפתיחה להערכת תלמידים מובאת המצגת הערכה מילולית.

מיומנויות ייחודיות לתכנית "כימיה גישה חוקרת" (פרק II)

גם התלמידים נהנים ממידה רבה של אוטונומיה, עצמאות ומעוף.

התכנית בנויה כך שעל התלמידים להפעיל שלוב של מיומנויות כלליות אליהן הם נחשפים במסגרת הלמידה הרגילה – ה"שגרתיות" – יחד עם מיומנויות חקר שבדרך כלל מקומן מצומצם בהוראה הרגילה.

לפיכך הדגש בטיפול במיומנויות הוא על המיומנויות הייחודיות כמו למשל תכנון ניסוי על ידי תלמידים.

לצורך תכנון הניסויים, על התלמידים להכיר את מגוון כלי המעבדה הקיימים בכלל ובמעבדת בית הספר בפרט. מצורפת מצגת שהתקבלה מרותי שטנגר – labware.

להזמנת חומרים וציוד מובאות גרסאות אחדות ל"דף הזמנת ציוד וחומרים":
גרסה א'
גרסה ב'
גרסה ג'

הערכה ובקרה (פרק VI)

התכנית וגיבוש דרכי ההערכה צמחו במשולב, לפיכך העקרונות שעליהם מושתתות דרכי ההערכה מותאמים לאופי התכנית ולמטרותיה.

הדינמיות בדרכי ההערכה נשמרת עד היום ושינויים ושיפורים מוּספים בכל פעם שמתגלה צורך בכך.

היות שהמורים אוטונומיים לקבוע בכל פעילות את מהות המיומנויות שיטופלו ואת אלה שיוערכו, התלמידים מקבלים מידע מדויק על פרטים אלה לפני תחילת הפעילות.

היבט חשוב נוסף של ההערכה הוא קיומם של ממדי הערכה ברורים שכוללים פירוט מיומנויות וקריטריונים ברורים להערכתן.

המצגת הערכה מילולית שהוכנה על ידי דבורה קצביץ מדגימה את ביצוע ההערכה בדרך מילולית.
המצגת לסיכום של נושא ההערכה כפי שהכינה נורית אריאל.

להלן המסמכים של משרד החינוך או מטעמו בנושאי ההערכה, הבקרה והדרישות להפעלת התכנית משנת תשס"ה:
דרישות והנחיות להפעלת התוכנית
על ההערכה בתוכנית "כימיה בגישה חוקרת"
כלי להערכת תלמיד על-פי תצפיות המורה
טבלה מסכמת להערכת תלמיד ביחידת הלימוד "כימיה בגישה חוקרת"
על התכולה של תיק התלמיד ותיק המורה
הבקרה על יחידת הלימוד "כימיה בגישה חוקרת"
טבלאות לדווח
משוב למורים
טופס הרשמה

עידכונים משנת תשס"ז:
מידע כללי – הערכה ובקרה
ניסויים לדוגמא – הערכה ובקרה
טבלאות – הערכה ובקרה

בנוסף לכך, מובאות דוגמאות של טבלאות ודוחות מעבדה מוערכים של מורי חקר מנוסים וגם חומר רקע לנושא חלופות בהערכה
טבלה לדוגמה
דוגמה א' של הערכת דו"ח ניסוי חקר מס' 4
דוגמה ב' של הערכת דו"ח ניסוי חקר מס' 4

כל המסמכים המופיעים באתר התכנית מעודכנים לחודש יוני 2005.

בנוסף לכך, להלן קישורים לאתר המפמ"ר: הערכת תלמידים ו-הערכת יחידת המעבדה

היות וגם בעתיד עשויים לחול שינויים – המורים המפעילים את התכנית נדרשים לעקוב ולהתעדכן.