הוספת זיהום (אילוח) לחומר חצי מוליך

כדי לשלוט בסוג נושאי המטען החשמלי, ובצפיפות נושאי המטען, מוסיפים לחומר המוליך למחצה זיהום המכיל עודף נושאי מטען.

נושאי מטען עודפים אלה יכולים להיות שליליים (אלקטרונים), ואז החומר נקרא חצי מוליך מסוג n, או חיוביים (חורים) ואז החומר נקרא חצי מוליך מסוג p.

באיור 6.21 מתוארת השפעת תוספת זיהומים על מבנה רמות האנרגיה.

מבנה פסי האנרגיה בחומר חצי-מוליך עם זיהום

איור 6.21: מבנה פסי האנרגיה בחומר חצי-מוליך עם זיהום.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"