מחלקים את פסי האנרגיה בחומר לשני סוגים

פס ערכיות (Valence Band) – מלא באלקטרונים השייכים לאטומי החומר.

פס הולכה (Conduction Band) – אלקטרונים הנמצאים בפס ההולכה יכולים לנוע בחומר.

בין פס הערכיות לפס ההולכה מפריד פער האנרגיה (Energy Gap) בו אין אפשרות שימצאו אלקטרונים.

כאשר אלקטרון הנמצא בפס הערכיות מקבל אנרגיה מספקת, הוא יכול לעבור אל מעבר לפער האנרגיה אל פס ההולכה.

מבנה רמות האנרגיה של מבודד ומוליך מתואר באיור 6.19.

מבנה רמות האנרגיה של מבודד ומוליך

איור 6.19: מבנה רמות האנרגיה של מבודד ומוליך

הפסים המלאים הם אותן רמות אנרגיה של האלקטרונים הפנימיים, הקשורים, שאינם משתתפים ביצירת הקשרים של המוצק.

כדי שחומר מוצק יוליך חשמל, יש צורך שאלקטרונים ינועו בחומר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"