התנאי למהוד יציב

התנאי למהוד יציב מתואר בדיאגרמת היציבות הנראית באיור 4.13.

מהוד הוא יציב אם מתקיים התנאי:

0 < g1*g2 <1

כלומר, כדי לקבל מהוד יציב חייב מרכז העקמומיות של אחת המראות או מיקום המראה עצמה, אך לא שניהם, להימצא בין המראה השניה ומרכז העקמומיות שלה.

בדיאגרמת היציבות מופיע בצבע כהה האזור המקיים את תנאי היציבות.

הוא מוגבל ע"י שני הצירים g1, ו- g2, וכן ע"י שני הענפים של ההיפרבולה המוגדרת ע"י:

0 < g1*g2 <1

על דיאגרמת היציבות המופיעה באיור 4.13 מסומן מיקומם של מספר סוגי מהודים מבין אלה שהוגדרו קודם.

במיוחד יש לשים לב לאותם סוגי מהודים עבורם המכפלה g1g2 מקבלת ערכים גבוליים של 1 ו- 0, משום שהם על גבול היציבות.

באיור 4.13 מופיעים ערכי הפרמטרים הגיאומטריים של המהודים שהופיעו באיור 4.10.

באפשרותך לבחון כיצד דיאגרמת היציבות תלוייה ברדיוסי העקמומיות של המראות (R1,R2) ובאורך המהוד (L) באמצעות הקלקה כאן להפעלת היישומון: יציבות המהוד.

באפשרותך לבחון כיצד אלומת הלייזר נעה בתוך מהודים מסוגים שונים, וכיצד רדיוסי העקמומיות של מראות המהוד, והמרחק ביניהם, מכתיבים את התבדרות האלומה הנפלטת מהלייזר. לשם כך הקלק כאן להפעלת היישומון: אלומת הקרינה במהוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"