שאלה 4.7

אורך הגל המדויק הנפלט מלייזר הליום – נאון הוא 0.6328 מיקרון.

נתון:

c = 2.997930*108 [m/sec]

א. המרחק בין מראות המהוד הוא 30 ס"מ.
ב. רוחב הקו של הלייזר 109 *1.5 הרץ.

חשב:

א. מהי תדירותו המרכזית של קו הלזירה .

ב. כמה אופני תנודה אורכיים של המהוד נכנסים בתוך קו הלזירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"