תהליך המיזוג הגרעיני

באיור 9.22 מתוארים 4 תהליכים נפוצים שעשויים לשמש לתהליכי מיזוג גרעיני מבוקר.

תגובות גרעיניות בין יסודות קלים העשויות לשמש לתהליכי מיזוג גרעיני מבוקר

איור 9.22: תגובות גרעיניות בין יסודות קלים העשויות לשמש לתהליכי מיזוג גרעיני מבוקר

בצורת כתיבה מקובלת נרשמות הריאקציות הגרעיניות כמשוואה, ולדוגמה, התגובה בין שני דאוטרונים:

1H2 + 1H2 –> 2He4 + 23.85 [MeV]

בספר המוזכר לעיל ("נושאים בפיזיקה של המאה ה- 20" עמ' 176-178) מופיעות דוגמאות מספריות של חישובי האנרגיה המתקבלת כתוצאה מהפחת במסה בתהליכים תרמו גרעיניים.

על פי דיאגרמת אנרגיית הקשר לנוקליאון (ראה תרשים ז'1- עמ' 155 בספר "נושאים בפיזיקה של המאה ה20-") רואים כי האנרגיה משתחררת בתהליך מיזוג גרעיני רק עבור גרעינים קלים שמספרם האטומי קטן מ 20.

עבור גרעינים אלו, אנרגיית הקשר של גרעין התוצר גבוהה מסכום אנרגיות הקשר של שני הגרעינים הקלים, ולכן משתחררת אנרגיה בתהליך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"