מבנה עקרוני של כור מיזוג גרעיני מבוקר

לאחר השגת תהליך המיזוג הגרעיני, נותרת "הבעיה הקטנה" של דרכי ניצול האנרגיה הנפלטת.

קיימות מספר הצעות, אך מכיוון שיעבור עוד זמן רב עד שיגיע שלב זה, אין השקעה גדולה במחקר בכיוון זה.

באופן כללי מתגבשת הגישה המתוארת בתרשים 9.26.

שיטה להפקת האנרגיה הנפלטת בתהליך המיזוג הגרעיני המבוקר

תרשים 9.26: שיטה להפקת האנרגיה הנפלטת בתהליך המיזוג הגרעיני המבוקר

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"