פעולת מיתוג Q כפונקציה של הזמן

באיור 7.19 מתוארת פעולת מיתוג Q כפונקציה של הזמן:

הגבר התווך הפעיל גדל בצורה רציפה, ההגבר במסלול סגור בין מראות המהוד, וכן הספק הלייזר הנפלט החוצה, נשארים אפס עד לפתיחת מחסום ה- Q בזמן t2.

באיור 7.19 מתואר (בקו מרוסק) גם התהליך המתרחש באותו תווך פעיל כאשר אין מחסום Q.

פעולת מחסום ה Q

איור 7.19: פעולת מחסום ה Q.

משתמשים במחסום Q בעיקר כאשר רוצים לקבל הספק שיא גבוה ומשך פולס קצר.

התשלום שמשלמים על כך הוא בהקטנת האנרגיה הכוללת בקרינת הלייזר.

שיטת מיתוג Q מתאימה רק ללייזרים שזמן החיים הממוצע של רמת הלזירה העליונה שלהם ארוך יחסית. בעיקר משתמשים בה בלייזרי מצב מוצק המשתמשים למדידת טווח (ראה סעיף 9.3.1).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"