"שריפת חורים" בעקומת ההגברה

באיור 5.8 מתוארים ההגבר לאות קטן (בקו מקווקו) והגבר הרוויה (בקו מלא) כפונקציה של התדירות.

הגבר התווך הפעיל עם לזירה ובלעדיה

איור 5.8: הגבר התווך הפעיל עם לזירה ובלעדיה.

ההגבר לאות קטן מופיע כעקומה זהה לעקומת צורת קו הפלואורסצנסיה (איור 5.3), עם מקסימום אחד בתדירות אופן התנודה הבסיסי ν0.

הגבר הרוויה יורד, עבור כל אחד מאופני התנודה בהם מתרחשת לזירה, מערך ההגבר לאות קטן, לעֵרך הגבר הרוויה.

לכן נקרא תהליך זה: "שריפת חורים" בעקומת ההגברה.

מסקנה: בכל רגע, רוב האנרגיה האצורה בתווך הפעיל אינה משמשת ליצירת הקרינה הנפלטת מהלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"