צורת הפולס מלייזר פולסי – רובי

באיור 5.10 מתואר הספק פולס בודד, המתקבל מלייזר רובי כפונקציה של הזמן, לעומת פולס השאיבה שלו ממנורת ההבזק.

פולס מלייזר רובי

איור 5.10: פולס מלייזר רובי

משך הפולס הנפלט הוא כ1- מילישניה, והוא מורכב ממאות או אלפי פולסים קטנים שמשך כל אחד מהם כמיקרושניה.

פולסים קטנים אלה, המופיעים בצורה אקראית, נקראים "ספייקים" (Spikes), ונבדלים אחד מהשני במשך הפולס ובגובהו.

בדרך כלל מודדים את משך סך כל פולס הלייזר, ואת סך כל האנרגיה בפולס, ומהם מחשבים את ההספק הממוצע לפולס.

לא נהוג להתייחס לכל אחד מהספייקים בנפרד מבחינת הספקו ומשכו.

באיור 5.10 רואים כי קיים פיגור בזמן של התחלת פולס הלייזר לאחר התחלת פולס השאיבה.

זהו הזמן הנדרש לתווך הפעיל להגיע לערך הסף ללזירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"