2.10 הגברה (Amplification)

ראינו במשוואות הקצב:

  • שני תהליכים הגורמים להקטנת מספר האיכלוס של הרמה המעוררת.
    אלו הם התהליכים בהם אטומים יורדים מרמה מעוררת לרמה נמוכה: פליטה ספונטנית ופליטה מאולצת.
  • לעומתם קיים תהליך אחד של הגדלת איכלוס הרמה המעוררת ע"י בליעה של האות הפוגע. (הערה)
    מכיוון שבכל מעבר כלפי מעלה או כלפי מטה מעורבת כמות אנרגיה של:

E = h = h(Bar)

הרי הקצב בו נבלעת אנרגיה ליחידת נפח של אטומים ניתן ע"י קצב המעברים מוכפל ביחידת האנרגיה:

נוסחה

Uבליעה = צפיפות האנרגיה במעברים המאולצים.

שאלה 2.6:

איזה איבר ממשוואת הקצב אינו נכלל במשוואה זו, ומדוע?

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"