מטרות הפרק

  • הכרת תגובות חמצון חיזור ביצורים חיים.
  • חיזוק ההיכרות עם קבוצות פונקציונליות.
  • הבנת תהליכי הנשימה כתהליכי חמצון חיזור.
  • הבנת תהליכי הנשימה כספקי אנרגיה זמינה ליצורים חיים.
  • הכרת נשימה אירובית ונשימה אנאירובית.
  • הבנת תהליכי חמצון חיזור הקשורים במאמץ ובהתאוששות ממנו.
  • הבנת תהליכים מוכרים, כמו החמצת ירקות ותסיסת שמרים, כתהליכי חמצון חיזור.
  • הבנת השפעתו של האלכוהול על גוף האדם.
  • הכרות עם תהליכי פינוי האלכוהול מהגוף.
  • הבנת תהליכי הפינוי כתגובות חמצון חיזור.

הצעה לרצף הוראה בהתאם לסילבוס החדש – קובץ להורדה