מאגרי פעילויות

מאגרי הפעילויות שלהלן כוללים:

  • אוסף משימות ביצוע
  • אוגדנים להוראת נושאים נבחרים
  • מאגר פעילויות משולבות מחשב
  • אוגדני פעילויות העמקה והעשרה

מאגרי הפעילוות פותחו מתוך הכוונות הבאות:

  • לבחון אפשרויות ליישום גישות מומלצות בתכנית הלימודים,
  • ליצור אבני דרך שעליהן אפשר לבנות רצף לימודי,
  • לטפח אסטרטגיות חשיבה מגוונות, תובנה מספרית וגאומטרית ויצירת קשרים בין מושגים,
  • לשלב בין מיומנויות מתמטיות בסיסיות לבין תהליכי חשיבה כלליים (כגון העלאת השערות, איסוף דוגמאות, הכללות, הנמקות, הסקת מסקנות, יישום, חשיבה רפלקטיבית).

הפעילויות לתלמיד מלוות לרוב בהנחיות מפורטות למורה, המופיעות בצמוד לכל פעילות או בחוברת נפרדת.

משוחחים חושבים ומבצעיםלתלמיד (עברית).

אוגדן פעילויות בנושא היחסלמורה.

אוגדן פעילויות חקר מתמטילמורה.

משימות ואתגרים – פעילויות חקר וגילוילתלמיד (עברית)למורה.

משימות – פעילויות העמקהלתלמיד (עברית)למורה.

מאגר פעילויות משולבות מחשבלתלמיד ולמורה

אוגדן פעילויות עבריתים מתקדמיםלתלמיד ולמורה