מאחר ומדעי החיים הוא תחום המחקר הדינמי ביותר במדעי הטבע, הפער בין הידע הביולוגי והידע הנלמד בבתי הספר גדל עם הזמן. מטרת המחלקה להוראת המדעים בתחום לפתח אמצעים לגשר בין הדינמיות של תחום הדעת הביולוגי והוראת הביולוגיה בתיכון.

לשם כך אנו עוסקים בפיתוח, הפעלה והטמעה חומרי למידה חדשניים בביולוגיה לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, ובמחקר הבוחן את האפקטיביות של חומרי הלמידה הללו והמאפיין את דרכי הלמידה והקשיים של הלומדים ביולוגיה.

כל אחד מההיבטים של פעילות המחלקה בתחום: פיתוח, הפעלה ומחקר קשור לאחרים וניזון מהם וכולם יחדיו הם שבונים את מסגרת העבודה ומקדמים אותה. המוטיב המוביל את כל פעילויות המחלקה בתחום הוא אימוץ של שיטות בהם משתמשים חוקרים בביולוגיה לתהליכים בהם תלמידים רוכשים ידע בביולוגיה.

אתר מורי הביולוגיה

קורסים בתכנית רוטשילד ויצמן – לימודים לקראת תואר שני