(כל המחירים אינם כוללים מע"מ)

מבוא

בנוסף ל"מדריכים למורה" לספרי הלימוד השונים המופיעים בקטלוג זה, פיחנו חומרים המיועדים להתפתחות מקצועית של מורים. לחומרים אלה מטרות שונות והם מהסוגים הבאים:

  • חומרי למידה לקורסים למורים בבית-הספר היסודי
  • חומרי עזר והעשרה למורים (ספרי עזר, מאגרי משימות, אוגדנים)
  • סדרת תיקים למנחה במסגרת "מנור"
  • סדרת אוספי מקורות (צל"מ)

חומרי למידה לקורסים למורים בבית-הספר היסודי

גאומטריה – קורס בסיס למורים

גאומטריה – קורס מתקדם למורים

גאומטריה -מדריכים למורה לקורס בסיס ומתקדם

גאומטריה – קורס לצוותי מורים

מספרים ופעולות – קורס לצוותי מורים

שני קורסי בחירה למורים: מחשבון לאלגברה וקבוצות מספרים

חומרי עזר והעשרה למורים

מבוא

הפעילויות המובאות בספרים, במאגרי המשימות ובאוגדנים פותחו במטרה לעזור למורים לגוון את ההוראה, להדריך את המורים בפעילויות מיוחדות נוספות כמו הכנת משחק מתאים לתלמידים, מבחן מתאים לכיתה או משימות הערכה, וכן לספק דוגמאות לשאלות הערכה בנושאים שונים.

מתמטיקה ומשחק – ספר למורה

מחשבטיקה – משחקים וחינוך מתמטי – למורה

מאגרי משימות

מאגר משימות הערכה לכיתה ז'

מאגר משימות הערכה בנושא פונקציות, חלק א'

מאגר משימות הערכה בנושא פונקציות, חלק ב'

מאגר פעילויות משולבות מחשב

מיומנויות אלגבריות לכיתות ז'-ח' – מאגר משימות

גאומטריה ומבחן

אוגדן פעילויות בנושא יחס

אוגדן פעילויות חקר מתמטי

אוגדן למורי מתמטיקה בכיתה ח', רמה ג'

מחשבטיקה – וקטורים: אוגדן למורה

מחשבטיקה – גאומטריה אנליטית: אוגדן למורה

העשרה מתמטית

סדרת תיקים למנחה – מנור

מבוא

התיקים למנחה מיועדים לשימושם של מנחים ומורי מורים למתמטיקה בבית הספר העל-יסודי. בכל אחד מהתיקים הצעות מפורטות למפגשי הנחיה, במטרה "לצייר" תמונה מדויקת של מפגש הנחיה פוטנציאלי. שתכלול את הרציונל, האווירה, דרך העבודה, סוג השיח והחומרים.

תיאור המפגשים אחיד וכולל:

  • דף פותח המכיל מידע על נושא המפגש, מטרותיו, זמן משוער למפגש והחומרים הדרושים
  • מבוא המכיל חומר רקע על נושא המפגש והפניה למקורות מומלצים לקריאה
  • מבנה סכמתי של המפגש
  • מהלך מפורט של המפגש, הצעות לדפי פעילות ושקפים
  • נספחים המכילים את דפי הפעילות למשתתפים ושקפים לשימוש המנחה
  • קלטת וידיאו המכילה קטעים מצולמים, לשימוש המנחה או לשילוב במפגש (ברוב התיקים)

אלגברה – תיק למנחה

פונקציות ואנליזה – תיק למנחה

תיק π למנחה

מתמטיקה בכיתה הטרוגנית – תיק למנחה

גבול Lim – תיק למנחה

סדרת אוספי מקורות (צל"מ)

מבוא

אוספים אלה הם אוספי מקורות ופעילויות לשיעורי מתודיקה. הם מכילים מאמרים והצעות לפעילויות למורים ולפרחי הוראה.

ההצעות לפעילויות כוללות: דרכים להוראה, תפיסות התלמידים את המושגים, דרכי הערכה ועוד.

אוסף מקורות להוראת האלגברה

אוסף מקורות להוראת מושג הפונקציות

אוסף מקורות להוראת ההנדסה

אוסף מקורות – שילוב המחשבון