PARRISE – Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science   Education
(Promoting Attainment of Responsible Research & Innovation in Science Education)

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

שילוב בין מדע וחברה בלימודים בבית הספר. זוהי מטרתו של פרויקט PARRISE. כך, תלמידים יוכלו לחוות את השפעות המדע על החברה ובדרך זו להיות מעורבים יותר בלימודי מדע. אזרחים צעירים שרכשו אוריינות מדעית יוכלו בעתיד להשתתף בתהליך של חדשנות מדעית.
בפרויקט PARRISE אנו משתפים ומשפרים מודלים מיטביים להתפתחות מקצועית של מורים למדעים במערכת החינוך היסודית והעל יסודית בכל רחבי אירופה וישראל. המודלים המיטביים הללו מושתתים על שתי גישות פדגוגיות המשולבות זו בזו: חינוך מדעי בדרך החקר (IBSE) והוראה ולמידה המבוססות על נושאים חברתיים-מדעיים (SSI). הגישה המשולבת נקראת לימוד מבוסס חקר מדעי-חברתי  (SSIBL)גישה משולבת זו מציפה אתגרים הטמונים בחינוך לאחריות במחקר ובחדשנות. מטרת העל של פרויקט PARRISE היא לזהות, לאצור, ולשתף מודלים מיטביים להוראה ולמידה המבוססים חקר מדעי-חברתי הקיימים ברחבי אירופה ובישראל. בנוסף, חברי הפרויקט מפתחים כלי למידה, חומרי למידה והשתלמויות לפיתוח מקצועי של מורי מדעים המבוססים על גישת הוראה ולמידה מבוססות חקר מדעי-חברתי. פרויקט PARRISE מתבסס על תובנות חדשות בתחום של חינוך מדעי בדרך החקר ופועל לקידום ההטמעה של גישה זו.

לקריאה נוספת: