מאפייני הגל: אורך גל ותדירות

אחד המאפיינים של גל הוא אורך גל (Wavelength=), שהוא המרחק בין שתי נקודות סמוכות שוות מופע (בעלות אותה פאזה) על הגל. נהוג למדוד אורך גל בין שני שיאי גל סמוכים (ראה איור 1.1).

תאור ההעתק של הגל כפונקציה של המקום במרחב

איור 1.1: תאור ההעתק של הגל כפונקציה של המקום במרחב.

ביכולתך "לשחק" בצורה אינטראקטיבית עם הדגמה כיצד ניתן למדוד אורך גל בכל נקודה על הגל. לשם כך, לחץ על הדגמת אורך גל.

איפיון מקביל הוא ע"י תדר או תדירות (v = Frequency) שהוא מספר הפעמים שמתנודד הגל בשניה (מספר המחזורים של תנודות השדה הא"מ בשניה).

בין שני גדלים אלו מתקיים הקשר המתמטי שמכפלתם שווה למהירות האור (c):

c =n

מבחינה פיזיקלית כל הגלים האלקטרומגנטיים זהים (!).

בכל תחומי הספקטרום מהירות ההתקדמות שלהם בריק זהה, וההבדל בין הגלים הא"מ השונים הוא בתדירותם (v), או בהתאמה באורך הגל שלהם ().

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"