חישובים סטויכיומטריים בתגובות כימיות

בחלק זה נבחן תגובות כימיות שונות מההיבט הכמותי.
נלמד לערוך חישובים בתגובות כימיות מתוך ניסוח
מאוזן של תגובה כימית כלשהי.
תוכלו לבצע חישובים פשוטים, או חישובים שבהם אחד המגיבים נמצא
בעודף לעומת מגיב אחר שכמותו מוגבלת (מגיב מגביל).