הערכת תלמידים המבצעים ניסויים

הערכת הלמידה באמצעות הערכת התלמידים המבצעים ניסוי, מאפשרת למורה לאסוף מידע נוסף, שונה ורחב יותר באשר ליכולותיהם ולידיעותיהם של התלמידים. זו כמובן אינה חובה אלא המלצה בלבד.

למה מתייחסת הערכת התלמידים המבצעים ניסוי? 

ההערכה מתייחסת הן אל המיומנויות והן אל הידע הכימי-מדעי של התלמידים, על פי תפריט מימנויות ותכנים המצורף להלן. התפריט ניתן כמובן לשינוי על ידי המורה.

מה יש להעריך בכל ניסוי?

  • נקדים ונדגיש שלא חייבים להעריך את כל הניסויים.
  • ההערכה כוללת הן את תפקוד התלמידים, על ידי תצפית בזמן הניסוי, והן את הדו"ח הקבוצתי, המוגש בתום הניסוי.
  • בדף ההערכה לקבוצה מופיע תפריט מיומנויות ותכנים להערכה, רצוי לבחור רק את המיומנויות הרלוונטיות לניסוי המבוצע.
  • צריכה להיות התאמה בין הקריטריונים שהמורה רוצה להעריך לבין ההנחיות לניסוי הרשומות בספר.
  • מבנה הדו"ח שהקבוצה ממלאה מתבסס על ההנחיות המופיעות בספר, וכולל את כל מה שנדרשו התלמידים לעשות.
    כלומר, על פי ההנחיות וההוראות של המורה לניסוי מסוים, מכינה הקבוצה דו"ח קבוצתי עבור אותו ניסוי. תהליך הערכת התלמידים מתואר להלן:

תרשים זרימת עבודה לתלמיד: 1. המורה בוחר את הניסוי מהספר. 2. המורה בוחן את ההנחיות ובוחר מה להעריך. 3. התלמידים מכינים דו"ח על פי ההנחיות וההוראות של המורה. 4. המורה מעריך את התלמידים על פי המיומנויות שנבחרו.

  • ההערכה, מבחינת הציון, יכולה להיעשות בכל דרך הנוחה לכם, כגון: באופן מילולי, סקלה של 1-5, סקלה של 1-10 ועוד.

הערה:

אנו עוסקים בפרק א', בו ישנם 5 ניסויים, אולם בספר ישנם 18 ניסויים, המשולבים
בפרקים השונים לאורך כל הספר. כל האמור לעיל מתייחס, כמובן, לכל הניסויים בספר.
להורדת דף הערכת מורה את עבודת הקבוצה במעבדה לחץ כאן