עירור לייזר עם אנרגיה בצורת פולס

כאשר מנגנון העירור מספק ללייזר את אנרגיית השאיבה בפולס חזק וקצר, גם מהלייזר נפלטת הקרינה האלקטרומגנטית בצורת פולס דומה.

בדרך כלל פולס הלייזר מתחיל מעט לאחר תחילת פולס העירור, ונגמר מעט לאחר סיומו.

קיימים מקרים בהם לא מופיע פולס לייזר בודד, אלא אוסף פולסים הקשורים ביניהם, ובהם נדון תחילה:

"רכבת פולסים" (Pulse Train) של לייזר רובי

באיור 7.16 מופיעה צורת הספק היציאה הנפלט מלייזר רובי (ראה פרקים 5.3 ו- 6.2.1).

פולס מלייזר רובי

איור 7.16: פולס מלייזר רובי

באוסף פולסים זה ("רכבת") מופיעים מאות פולסים צפופים שמשך כל אחד מהם 0.5-5 מיקרושניות.

כל אחד מהפולסים (Spikes) הללו מופיע בצורה אקראית, ולא ניתן להגדיר מראש את מישכו או הספקו של הפולס הבודד.

כל הפולסים הללו כלואים בתוך פולס המעטפת שמשכו: 0.1-2.0 מילישניות.

פולסים דומים נפלטים מלייזר יאג הנשאב ע"י מנורת הבזק.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"