אלומת קרינה גאוסיאנית

באיור 7.2 ראינו את אופני התנודה האלקטרומגנטית הרוחביים.

אופן התנודה החשוב ביותר הוא אופן התנודה הבסיסי TEM00.

כאשר קרינת לייזר נפלטת באופן תנודה רוחבי יחיד, מתייחסים בדרך כלל לאופן התנודה הבסיסי TEM00 (ראה סעיף 4.3.3).

במקרה זה, התפלגות הקרינה על שטח חתך מאונך לאלומה היא כתם עגול, שעוצמת הקרינה במרכזו גבוהה מזו שבקצוות.

התפלגות עוצמת הקרינה של אופן זה, כפונקציה של המרחק לאורך חתך רוחב של האלומה, מופיעה באיור 7.3.

אלומת קרינה גאוסיאנית

איור 7.3: אלומת קרינה גאוסיאנית.

לעקומה זו צורת פעמון והיא נקראת "גאוסיאן". לכן, מקובל לקרוא לקרינת אופן התנודה הבסיסי אלומה גאוסיאנית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"