דוגמא 5.2

הגברת התווך הפעיל בלייזר (GA) היא 1.05.

מקדם ההחזרה של מראה אחת הוא R1 = 0.999, ושל השניה R2 = 0.95.

אורך הלייזר 30 ס"מ, ומקדם האיבודים שלו:

∝ = 1.34 * 10-4 [cm-1]

חשב את:

1. גורם האיבודים M.

2. ההגבר במסלול לולאה GL.

3. מקדם ההגברה β.

פתרון דוגמא 5.2:

1. גורם האיבודים M:

M = exp(-2∝L) = exp[-2*(1.34*10-4)*30] = 0.992

2. ההגבר במסלול לולאה GL :

GL=R1R2G2AM=0.999*0.95*1.052*0.992=1.038

מהעובדה שהמספר GL גדול מ – 1, רואים כי לייזר זה פועל מעל לסף ההגברה.

3. מקדם ההגברה b:

GA = exp(βL)

הוצאת לוגריתם משני האגפים:

ln(GA) = βL

β = ln(GA)/L = ln(1.05)/30 = 1.63*10-3[cm-1]

קיבלנו כי מקדם ההגברה β גדול ממקדם האיבודים ∝, כצפוי.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"