הגבר התווך (GA) והשפעתו על ההגבר במסלול לולאה (GL)

כפי שהנחנו שקיימת התפלגות אחידה של מקדם האיבודים a, כך גם ניתן להגדיר מקדם הגברה β, אם מתייחסים להגברה GA כמפולגת בצורה אחידה.

במקרה זה, ניתן לרשום באנלוגיה לאיבודים, שכאשר הקרינה עוברת פעם אחת דרך התווך הפעיל, היא מוגברת באמצעות הגבר התווך (GA) :

GA=exp(+βL)

כאשר נציב את GA ו- M בנוסחת GL, נקבל:

GL=R1R2exp[2(β-α)L]

כאשר ההגבר במסלול לולאה (GL) גדול מ1- (GL>1), תגדל עוצמת קרינת הלייזר לאחר מסלול אחד הלוך ושוב.

כאשר ההגבר במסלול לולאה (GL) קטן מ1- (GL<1), ידעכו תנודות הלייזר במהוד.

מסקנה, קיים תנאי סף להגברה, על מנת שייווצרו תנודות בלייזר.

הגבר סף (Threshold Gain) מסומן באמצעות האינדקס th.

עבור לייזרים רציפים התנאי ללזירה הוא:

(GL)th=1=R1R2G2AM=R1R2exp[2(β-α)L]

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"