מבנה הפרק ומטרותיו

פירוט הנושאים בתוכנית הלימודים החדשה
על פי פירוט הנושאים בתוכנית הלימודים החדשה, התלמיד ידע, יבין ויישם את המושגים, העקרונות והתהליכים הבאים:

המצב הגזי:

 • לחץ, נפח וטמפרטורה; נפח מולרי של גז – תלות בלחץ ובטמפרטורה.
 • השערת אבוגדרו (גישה מושגית).

המושגים, העקרונות והתהליכים הנדרשים:

 • השערת אבוגדרו.
 • נפח מולרי של גז.

מטרות הפרק

 • הצגת ההיבטים הייחודים למצב הגזי.
 • הבנת חוקי הגזים והיכולת להסבירם ברמה המולקולרית.
 • הבנת מספר עקרונות בסיסיים בתיאוריה הקינטית-מולקולרית.
 • משוואת גזים אידיאליים.
 • הבנת השערת אבוגדרו ויישומה בתהליכים כימיים בהם מעורבים גזים.הפרק מציג בפני התלמידים את נוסחת הגזים האידיאליים, ודן באופן איכותי בשוני בין גז אידיאלי וגז ריאלי. אין הכוונה לבצע תרגילים חישוביים בנוסחת הגזים האידיאליים, אלא להמחיש לתלמידים כי המדענים מבטאים באופן מתמטי את היחס בין המשתנים השונים המאפיינים את המצב הגזי (לחץ, טמפרטורה, נפח וכמות הגז).הפרק השלישי "המצב הגזי של החומר" מחולק לשלושה חלקים:
  א. מבוא.
  ב. חוקי הגזים.
  ג. נפח מולרי של גז.