שאלה 2.1

כאשר רוצים לחשב הפרש תדירויות בין שני גלים.

האם מותר לחשב תחילה את הפרש אורכי הגל:

חישוב הפרש אורכי הגל

ואז להשתמש בנוסחה:

נוסחת חישוב הפרש תדירויות בין שני גלים

הסבר את תשובתך, ואם אתה יודע רשום את ההסבר המתמטי.

שאלה 2.2:

חשב ביחידות ננומטר (10-9m = 1 nm = ננומטר) את אורך הגל הנפלט במעבר מרמה E3 לרמה E2 במערכת בת 3 רמות שבה:

E3 = 3.5 [eV], E2 = 1.1 [eV], E1 = 0 [eV] .

את היחידה אלקטרון וולט [eV] הכרנו בפרקי לימוד קודמים, כגון אלקטרוסטטיקה או האפקט הפוטואלקטרי.

1[eV] = האנרגיה שרוכש אלקטרון כאשר הוא מואץ ע"י הפרש פוטנציאלים של 1 וולט.

הקשר בין יחידה זו ליחידת האנרגיה המוכרת (Joule) ניתן ע"י:

1 [eV] = 1.6*10-19 [Joule]

לאחר שחזרנו על מבנה האטום וראינו כיצד מתקשרת הקרינה האלקטרומגנטית (פוטונים) אל רמות האנרגיה של האטום, נבחן את התהליכים המתרחשים בין פוטונים לאטומים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"