I. לייזר של גאז נאוטרלי (מורכב מאטומים)

זהו לייזר בו תווך הלזירה הוא גאז אציל (נאון) במצבו הבלתי מיונן, או אדי מתכת.

מאפייני לייזרים אלו:

  1. משתמשים בהם בתערובת, יחד עם גאז נוסף העוזר בתהליך העירור.
  2. הגברה מכסימלית מתקבלת כאשר הגאז נמצא בתוך שפופרת בעלת קוטר קטן.
  3. הם פועלים בדרך כלל באופן רציף.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"