פרקי תרמודינמיקה

עטיפת הספר "פרקי תרמודינמיקה"פיתוח: ד"ר רות בן צבי ויהודית זילברשטיין.

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות י"ב.

תקציר

הנושא תרמודינמיקה בתגובות כימיות מהווה חלק מהתוכנית "הכימיה – אתגר" והוא המשך ישיר לנושאים אנרגיה ושווי משקל בתגובות כימיות. ספר זה מתבסס על מודלים שהוצגו בפרקים הקודמים, מודלים המיושמים כאן להסבר של התרחשותן של תגובות כימיות.

תוכן העניינים של הספר

פרק א: מבוא
פרק ב: אנטרופיה
פרק ג: אנטרופיה ותכונות החומר
פרק ד: שינוי אנטרופיה בתגובות כימיות
פרק ה: תנועה מכוונת של אלקטרונים
פרק ו: עבודה בתאים
פרק ז: אנרגיה חופשית
פרק ח: אנרגיה חופשית ועבודה
פרק ט: השפעת הטמפרטורה על ΔG°
פרק י: בקרה תרמודינמית ובקרה קינטית
שפת הכימאים
שאלות
נספח: צימוד במערכות ביולוגיות