מדידת תאים בזרימה

ניתן למדוד תאים תוך כדי זרימתם במכשיר הנקרא FACS (Fluorescent Activated Cell Sorter) או בעברית מפריד תאים באמצעות זריחה. כדי להבחין בתאים קושרים אליהם חומרים כימיים אשר נקשרים לאתרים שונים על פני התא ובתוכו. חומרים אלה זורחים כאשר הם נחשפים לקרינת קרן לייזר.

התאים מוזרמים בתוך מכשיר ה-FACS זה אחר זה בתוך צינור צר וחוצים במהלך זרימתם קרן לייזר אחת או יותר. זריחתם של החומרים שנקשרו לאתרים על פני התא או בתוכו נמדדת מכל תא בנפרד ונאגרת במחשב.

בשיטה זו משתמשים בין השאר לזיהוי אוכלוסיות תאים מסומנות, למדידת כמות DNA בתאים, לבדיקת תוצרי פעילויות אנזימטיות המתרחשות בתוך התאים, למדידת שינויים פיסיולוגיים בתאים ועוד.