6.1.10 לייזר באינפרא – אדום – הרחוק (FIR = Far Infra-Red Laser)

לייזרים הפולטים קרינה בתחום הספקטרום של האינפרא – אדום הרחוק (אורך גל הגדול מ- 10 מיקרון) שייכים למשפחת הלייזרים באינפרא אדום רחוק.

לייזרים אלו הם לייזרים גאזיים, ופעולת הלזירה בהם מבוססת על מעברים בין רמות רוטציוניות של מולקולות הגאז בתווך הפעיל (בדרך כלל מעברים אלו הם בתוך אותה רמת אנרגיה ויברציונית).

הקרינה המתקבלת מהם היא בתחום:

20-1000 [µm]

יש המכנים את תחום אורכי הגל הגדולים מ- 100 מיקרון בשם גלים תת מילימטריים.

עקב רוחב הקו הצר של רמות האנרגיה בלייזרים אלו, לא ניתן להשתמש במקור אור רגיל לשאיבתם בצורה שיושג היפוך אוכלוסייה. לכן, משתמשים לשאיבה אופטית שלהם בלייזר באורך גל קצר יותר, בדרך כלל לייזר CO2.

הגאזים המשמשים בלייזרים אלו הם גאזים של חומרים אורגניים, שהפשוטים ביניהם הם:

NH3 ,C2H4 ,CF4

באיור 6.11 מתואר באופן סכמטי לייזר באינפרא אדום רחוק.

תאור סכמטי של לייזר באינפרא אדום רחוק

איור 6.11: תאור סכמטי של לייזר באינפרא אדום רחוק.

שאיבת הלייזר היא בדרך כלל בכיוון הציר האופטי שלו, כפי שרואים באיור 6.11.

מראת הכניסה של הלייזר שקופה לאורך הגל המעורר, ואטומה לאורך הגל הנפלט. כך מושגת כליאת אנרגיית העירור בחלל הלייזר, ורק הקרינה הרצויה נפלטת דרך מראת המוצא.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"