הרחבה – קביעת סוג הדם בתגובת הצמתה

מטרת הניסוי: קביעת סוג הדם על ידי שימוש בנוגדנים.

חומרים וציוד:

1. זכוכית נושאת

זכוכית נושאת

2. מעט סרום ספציפי לתאי דם מקבוצה A

סרום תאי דם אדומים A

3. מעט סרום ספציפי לתאי דם מקבוצה B

סרום תאי דם אדומים B

4. מעט דם מקבוצה A

תאי דם A

5. מעט דם מקבוצה B

תאי דם B

6. מעט דם מקבוצה AB

תאי דם AB

7. מעט דם מקבוצה O.

תאי דם O
שיטת העבודה:

1. בחר סרום A על ידי הקלקה על המבחנה המתאימה.
2. מעל טיפה A שעל הזכוכית הנושאת, טפטפף טיפת סרום כנגד A. בחן אם יש הצמתה.

הצמתה  אין הצמתה
3. מעל טיפה B שעל הזכוכית הנושאת, טפטפף טיפת סרום כנגד A. בחן אם יש הצמתה.
4. מעל טיפה AB שעל הזכוכית הנושאת, טפטפף טיפת סרום כנגד A. בחן אם יש הצמתה.
5. מעל טיפה O שעל הזכוכית הנושאת, טפטפף טיפת סרום כנגד A. בחן אם יש הצמתה.
6. חזור על כך עם סרום כנגד תאי B מעל אותם טיפות.
7. העתק את הטבלה למחברתך וסכם את התוצאות בטבלה שלפניך (אם הייתה הצמתה סמן "V", ואם לא סמן "X"):

איור 2.12: טבלה מסכמת של תוצאות ניסוי הקובע סוג דם בתגובת הצמתה.
סוג דם / סוג נוגדנים שהוסף נגד A נגד B
A
B
AB
O

סיכום ודיון:

1. איזו מקבוצות הדם ABO מסוגלת לקבל תרומת דם משלוש הקבוצות האחרות במצבי חירום?
2. מי מקבוצות הדם ABO רשאית לתרום דם לשלוש הקבוצות האחרות במצבי חירום?
3. כיצד מאפשרת תגובת הצמתה לקבוע אם אדם מחוסן בפני גורם פתוגני מסוים (לדוגמה, נגיף האדמת)?

הערה: בניסוי זה הראינו תגובה בין נוגדנים ספציפיים לאנטיגן גדול יחסית (תא זר שגודלו mm* 7-9), והתוצר נראה כגושים. לעומת זאת במבחן הטבעת בדקנו תגובה בין נוגדנים לאנטיגן חלבוני מסיס
(קטן יחסית, שגודלו nm *1-5) והתוצר נראה כמשקע.

1nm=10-9m ; 1mm=10-6m.

סוף קטע הרחבה