Homeobox

« בחזרה למילון המונחים

Homeobox – רצף קצר של נוקלאוטידים (שאורכו 180 בסיסים), המצוי בחלבונים מסוימים המתפקדים בתא כגורמי תעתוק והמקודד לאזור בחלבון האחראי לקישורו של החלבון ל-DNA. רצף קצר זה זהה בכל הגנים המכילים אותו החל מזבוב הפירות ועד לאדם והוא בדרך כלל מעורב בבקרת תעתוק במהלך ההתפתחות העוברית.

« בחזרה למילון המונחים