הרחבה – המעבדה בתורת החיסון

מטרת הניסוי:
בדיקה איכותית של היווצרות תגובת חיסון ספציפית נגד שתל עור מפרט מזן א' – בעכבר מזן ב'.

חומרים וציוד:

1. פרט מזן א' (מיוצג בצבע כחול)
2. פרט מזן ב' (מיוצג בצבע צהוב)
3. 2 פיסות עור שנלקחו מכל אחד מהעכברים הנ"ל.

חומרים וציוד:

זן א

פריט מזן א'

 

זן ב

פריט מזן ב'

 

שיטת העבודה:

עכבר השתלת עור

א. השתילו פיסת עור מעכבר מזן א' (מיוצג בצבע כחול) לעכבר מזן ב' (מיוצג בצבע צהוב).

תוצאה: דחיית השתל.

עכבר צהוב

ב. העבירו פיסת עור מחלק גוף אחד בעכבר מזן ב' (מיוצג בצבע צהוב) לחלק גוף אחר.

תוצאה: קליטת השתל.
העכבר מגלה סבילות חיסונית* לפיסת עור שנלקחת מחלק גוף אחד ומושתלת בחלק גוף אחר. לעומת זאת הוא דוחה את השתל הזר.

מסקנה:
מערכת החיסון מבחינה בין עצמי לבין זר: מערכת החיסון מגיבה נגד אנטיגנים זרים, וסבילה כלפי אנטיגנים עצמיים.

*סבילות חיסונית ספציפית מוגדרת כמצב שבו מערכת החיסון איננה מגיבה לאנטיגן מסוים.
*סבילות חיסונית טבעית הינה סבילות כלפי אנטיגנים עצמיים.

סיכום ודיון:
השערת הניסוי הייתה, כי עכבר מזן א' יגיב נגד שתל מעכבר מזן ב'.
1. איזו בקרה צורפה לניסוי? לשם מה צורפה?
2. אילו גורמים יכולים להשפיע, לדעתך, על מהירות היווצרות התגובה החיסונית (המתבטאת בדחיית השתל)?
3. בוצע ניסוי נוסף שמטרתו לקבוע אם סבילות חיסונית היא תכונה נרכשת ובאיזה גיל היא נרכשת.
עיין בתוצאותיו והסק מסקנות לניסוי.


המעבדה בתורת החיסון

השערת הניסוי: סבילות חיסונית היא תכונה נרכשת.

חומרים וציוד:
1. תמיסה של חלבון "ארנבי" (סרום ארנבת)
2. עכבר (מיוצג בצבע אפור)
3. עכבר "מהונדס" שמכיל גן האחראי על יצירה של חלבון מסוים של ארנבת (מיוצג בצבע כחול)

חומרים וציוד:

עכבר אפור

1. עכבר

עכבר כחול מהונדס

2. עכבר "מהונדס"
שמכיל גן האחראי על
יצירה של חלבון
מסוים של ארנבת.

שיטת עבודה:

מטרה: הפקה של תמיסה של חלבון "ארנבי" (סרום ארנבת).

1.  קח דגימת דם מארנבת והפרד את הסרום.

דגימת דםארנבת

לאחר הפרדה של התאים מנוזל הדם: מתקבל סרום ארנבת.

סרום ארנבת

2. הזריקו את הסרום של הארנבת לעכבר

הזרקה

עכבר אפור

תוצאות:
העכבר מגיב בתגובת חיסון נגד החלבון ה"ארנבי".

2. הזריקו את הסרום של הארנבת לעכבר ה"המהונדס".

הזרקה

עכבר כחול מהונדס

תוצאות:
העכבר לא מגיב בתגובת חיסון נגד החלבון ה"ארנבי". הוא מגלה סבילות חיסונית כלפיו.

סיכום ודיון:
השערת הניסוי הייתה, כי סבילות חיסונית היא תכונה נרכשת.
1. איזו בקרה צורפה לניסוי? לשם מה צורפה?
2. עיין בתוצאות שהתקבלו והסק מסקנות מתוצאות הניסוי.
3. באיזה גיל נרכשת סבילות חיסונית כלפי אנטיגנים עצמיים?


המעבדה בתורת החיסון

השערת הניסוי: סבילות חיסונית היא תכונה שנרכשת בשלב העוברי.

חומרים וציוד:
1. עכבר מזן א' (מיוצג בצבע כתום)
2. עכבר מזן ב' (מיוצג בצבע צהוב)
3. פיסת עור של עכבר מזן א'.

חומרים וציוד:

עכבר כתום

זן א'

עכבר צהוב עם כתום

זן ב'

 

פיסה כתומה

פיסת עור של עכבר מזן א'.

שיטת העבודה:

1. השתילו פיסת עור של עכבר מזן א' בעובר של עכברים מזן ב'.

עכבר כתום

זן א'

עכבר צהוב עם כתום

זן ב'

תוצאות:
השתל נקלט, ומתאחה עם עורו של העובר.

2. בתקופה מאוחרת יותר, השתילו לעכבר ה"מושתל" (מזן ב') שוב פיסת עור מזן א'.

עכבר צהוב עם כתום

עכבר שהושתלה בגופו פיסת עור מזן א', בשלב העוברי.

עכבר צהוב עם כתום

השתלה חוזרת של פיסת עור מזן א'

תוצאות:
השתל נקלט, ומתאחה עם עורו של העובר.

סוף קטע הרחבה