TATA box

« בחזרה למילון המונחים

TATA box – רצף עשיר בבסיסים T ו-A הנמצא באזורי בקרה של גנים, במרחק של כ-25 בסיסים מרצף התחלת התעתוק. מעורב בתהליך התעתוק: מוטציה ברצף גורמת לכך שהתעתוק מתחיל ברצף אחר מהרצף הנורמלי.

« בחזרה למילון המונחים