גילוי גרף בעזרת שאלות

 

 מטרות התיק

לסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים לשרטט סקיצה של גרף פונקציה בלי שנתון הייצוג האלגברי שלה.
ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:

  •  לזהות תכונות מאפיינות של פונקציות שיכולות לסייע לשרטוט גרפים של פונקציות.
  •  להשתמש בתכונות מאפיינות של פונקציות כדי לשרטט גרף המקיים תכונות נתונות.

 רקע

במהלך העיסוק בפונקציות משתמשים לעיתים קרובות בתכונות מאפיינות של פונקציות כמו, תחומי עלייה, תחומי ירידה, נקודות אפס, נקודות קיצון ועוד. לדוגמה, כאשר חוקרים פונקציה המופיעה בייצוג אלגברי ומשרטטים את הגרף שלה על סמך תכונות מאפיינות שהתבררו בחקירתה.

שימוש בתכונות מאפיינות של פונקציות, כאשר הפונקציות אינן מופיעות בייצוג אלגברי, כרוך בקשיים. לדוגמה, ישנם תלמידים המתקשים בזיהוי של תכונות מאפיינות של פונקציות כאשר הפונקציות אינן מופיעות בייצוג אלגברי.
קשיים נוספים קשורים בשרטוט גרף של פונקציה על סמך מידע שנאסף לגבי התכונות המאפיינות שלה.

התיק גילוי גרף בעזרת שאלות נועד לסייע למורה לזהות תלמידים שיש להם קשיים אלה ולתת להם מענה.

 הצעה למהלך העבודה

צפייה בתיק המלא

  • עבודה על משימת ההערכה גילוי גרף בעזרת שאלות.
  • הערכת תוצרי התלמידים.
  •  פעילויות דיפרנציאליות בעקבות ההערכה.

 זמני עבודה משוערים

  • עבודה על משימת ההערכה: 20-30 דקות.
  •  פעילויות בעקבות ההערכה: 20-30 דקות.

 החומרים והעזרים הדרושים

לצורך העבודה על משימת ההערכה (לכל זוג של תלמידים):

לצורך הערכת תוצרי התלמידים:

לצורך הפעילויות בעקבות ההערכה(לכל תלמיד/ה):
לפעילות 1

לפעילות 2

לפעילות 3