קביעת נוסחה אמפירית של תרכובת (Determining the empiric formula)

כאשר בידינו תרכובת לא מזוהה ואנו רוצים לדעת את הרכבה הכימי. ניתן לבצעאנליזה כמותית שלה. אשר בעזרתה נוכל לקבוע מהם היסודות המרכיבים אתהתרכובת. ואת הכמות היחסית מכל אחד מהם.מתוך הנתונים האלה ניתן לקבל יחסי מולים של היסודות המרכיבים את התרכובתהנעלמת ומתוכם לקבוע את הנוסחה אמפירית של התרכובת. אבל לא את הנוסחהמולקולרית שלה.

חזרה למילון המושגים