מוצק קוולנטי (Covalent solid)

ראה מוצק אטומרי.

חזרה למילון המושגים