מאצרה (Stopper)

שוחת בטון המקיפה את המבנה ובה נאספים הנוזלים במקרה של דליפה.

חזרה למילון המושגים