בוצה (Sludge)

עיסה נוזלית המכילה שאריות של חומרים מוצקים בלתי מנוצלים ממיתקנים תעשייתיים. ראה גם פוספט מנוצל.

חזרה למילון המושגים